Αρχική Σελίδα | Site Map | E-mail επικοινωνίας

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή | Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου | Χάρτης Β.Α. | Επικοινωνία

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Δημοσιότητα

– Δημοσιότητα – Υποχρεώσεις Δικαιούχων
Στο πλαίσιο εφαρμογής του ΕΣΠΑ κάθε Δικαιούχος συγχρηματοδοτούμενου έργου έχει, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1828/2006 (pdf), την υποχρέωση ενημέρωσης του κοινού για τη συνεισφορά των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε. στη χρηματοδότηση του έργου. Ο Δικαιούχος έχει την ευθύνη και την εποπτεία της εφαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών των πινακίδων έργου καθώς και του επικοινωνιακού υλικού, που παράγεται για το έργο και οφείλει να συνεργάζεται επί του υλικού αυτού με τη Διαχειριστική Αρχή. 
Για το σκοπό αυτό και για την κωδικοποίηση των υποχρεώσεων όλων των Δικαιούχων έργων του Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου ως προς την Πληροφόρηση και Δημοσιότητα ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες:
 
    Επικοινωνιακό Σχέδιο του ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 (pdf)
    Επικοινωνιακός Οδηγός για την Π&Δ των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (pdf)
    Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών Σηματοδότησης (pdf)
    Λογότυπα, Εμβλήματα, Σημαίες (zip)
 
– Εκδόσεις (Newsletters, Φυλλάδια)
Newsletters:
Περιοδική έκδοση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής «Εν εξελίξει»:
  Τεύχος 1 (pdf)
  Τεύχος 2 (pdf)
 
Φυλλάδια:
Γενική ενημερωτική έκδοση 2012 (pdf)
Πρόγραμμα μικρών νησιών (pdf)
Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής αναγέννησης (pdf)
Περιβάλλον & Ανάπτυξη στο Βόρειο Αιγαίο (pdf)

Τηλεοπτικό σποτ:

 
– Συμβάσεις Τεχνικής Υποστήριξης
Κατάλογος συμβάσεων τεχνικής υποστήριξης ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έτους 2011 (xls)
Κατάλογος συμβάσεων τεχνικής υποστήριξης ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έτους 2012 (xls)
Κατάλογος συμβάσεων τεχνικής υποστήριξης ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έτους 2013 (pdf)
Κατάλογος συμβάσεων τεχνικής υποστήριξης ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έτους 2014 (pdf)

 

Η ΕΔΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου διαχειρίζεται δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της E.E.

 

ΕΔΑ ΠΒΑ (Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου)  | E-mail: vorioaigaio@mou.gr | Live Streaming | Δημιουργία EUROBIT WEBs.