Αρχική Σελίδα | Site Map | E-mail επικοινωνίας

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή | Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου | Χάρτης Β.Α. | Επικοινωνία

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Χρήσιμα έγγραφα

 1. Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ
  Κοινή Υπουργική Απόφαση | Εγκύκλιος | Υπολογισμός επιστρεπτέου ΦΠΑ | Οδηγός υπολογισμού μη επιλέξιμου ΦΠΑ
   

 2. Οδηγός λειτουργίας κεντρικού λογαριασμού ΕΣΠΑ
  Αρχείο | Πίνακας
   

 3. Οδηγίες προσαρμογής έργων ΕΣΠΑ στα νέα δεδομένα του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης)
  Αρχείο
   

 4. Καθορισμός προδιαγραφών διαδικασίας ελέγχου και επικαιροποίησης μελετών τεχνικών έργων.
  Αρχείο
   

 5. Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων (Εγκύκλιος Ε38/05 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ)
  Αρχείο

 

Η ΕΔΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου διαχειρίζεται δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της E.E.

 

ΕΔΑ ΠΒΑ (Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου)  | E-mail: vorioaigaio@mou.gr | Live Streaming | Δημιουργία EUROBIT WEBs.