Αρχική Σελίδα | Site Map | E-mail επικοινωνίας

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή | Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου | Χάρτης Β.Α. | Επικοινωνία

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Έντυπα

• Αίτηση χρηματοδότησης 
  Έντυπο
 
• Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ) 
  Έντυπο | Οδηγίες συμπλήρωσης
 
• Τεχνικό Δελτίο Υποέργου (ΤΔΥ) 
  Έντυπο | Οδηγίες συμπλήρωσης
 
• Δελτίο Δήλωσης Δαπανών Υποέργου 
  Έντυπο | Οδηγίες συμπλήρωσης
 
• Δελτίο Παρακολούθησης Προόδου Πράξης 
  Έντυπο 
 
• Έκθεση ολοκλήρωσης πράξης 
  Έντυπο
 
• Χρηματοοικονομική ανάλυση για έργα που παράγουν έσοδα 
  Έντυπα
 
• Υπόδειγμα προγραμματικής σύμβασης ν.3614 
  Έντυπο
 
• Λ.ΙΙ.1_2 ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΔ 60/2007, ΠΔ 59/2007)
  Έντυπο | Οδηγίες συμπλήρωσης
 
• Λ.ΙΙ.1_4 ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ
  Έντυπο | Οδηγίες συμπλήρωσης

 

Η ΕΔΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου διαχειρίζεται δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της E.E.

 

ΕΔΑ ΠΒΑ (Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου)  | E-mail: vorioaigaio@mou.gr | Live Streaming | Δημιουργία EUROBIT WEBs.