Αρχική Σελίδα | Site Map | E-mail επικοινωνίας

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή | Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου | Χάρτης Β.Α. | Επικοινωνία

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου συστήθηκε στις 17.3.2008 με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών. Είναι Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για τη Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 και υπάγεται απευθείας στον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου.

Κύριος σκοπός της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είναι η διαχείριση δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου 2007-2013» που της εκχωρούνται με Υπουργικές Αποφάσεις και υλοποιούνται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κατά τη προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Ακόμα, είναι αρμόδια για την διαχείριση συγκεκριμένων δράσεων που υλοποιούνται αποκλειστικά στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και της εκχωρούνται στο πλαίσιο λοιπών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013».

Οι αρμοδιότητες της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής περιγράφονται αναλυτικά στο Ν. 3614/2007. Τα καθήκοντα της κάθε Μονάδας της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής περιγράφονται αναλυτικά στην ΚΥΑ σύστασης της υπηρεσίας ενώ αναλυτικές πληροφορίες για το οργανόγραμμα και τα στοιχεία επικοινωνίας παρέχονται στους αντίστοιχους συνδέσμους.
 


ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

Περισσότερα...

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ:

Όλες 

Η ΕΔΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου διαχειρίζεται δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της E.E.

 

ΕΔΑ ΠΒΑ (Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου)  | E-mail: vorioaigaio@mou.gr | Live Streaming | Δημιουργία EUROBIT WEBs.