Αρχική Σελίδα | Site Map | E-mail επικοινωνίας

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή | Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου | Χάρτης Β.Α. | Επικοινωνία

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Το ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007–2013) αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013.
Η αρχιτεκτονική των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του ΕΣΠΑ διαμορφώθηκε έτσι ώστε να υλοποιηθούν με το βέλτιστο τρόπο οι στρατηγικές επιλογές της χώρας, ενώ ο στρατηγικός σχεδιασμός για την περίοδο 2007-2013 θα υλοποιηθεί μέσα από 8 Τομεακά ΕΠ, 5 Περιφερειακά ΕΠ και 14 Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, αναφέρονται σε ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες (προγραμματικές περιφέρειες), με στόχο τον ορθολογικότερο σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο του αναπτυξιακού προγραμματισμού.

Σε ότι αφορά στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που αποτελεί Περιφέρεια Σύγκλισης, οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν την περίοδο 2007-2013 και θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), έχουν ως πλαίσιο αναφοράς το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013» και χρηματοδοτούνται με 362 εκ. ευρώ.

(Σχετικά Αρχεία) 
-- Το ΕΠ «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου» (pdf αρχείο)
-- Εγκριτική Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΕΠ «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου» (pdf αρχείο)
-- 1η Τροποποίηση Εγκριτικής Απόφασης της Ευρωπαικής Επιτροπής για το ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου (pdf αρχείο)
-- Πρόταση Αναθεώρησης του ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου (Σεπτέμβριος 2012) (pdf αρχείο)
-- 2η Τροποποίηση Εγκριτικής Απόφασης της Ευρωπαικής Επιτροπής για το ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου (pdf αρχείο)
-- Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΕΠ «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου» (pdf αρχείο)
-- Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΠ «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου» (pdf αρχείο)Εκχωρήσεις
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου διαχειρίζεται κυρίως δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου» στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, καθώς και λοιπές δράσεις που της εκχωρούνται από άλλα Προγράμματα.

(Σχετικά Αρχεία) 
-- Εκχωρήσεις (pdf αρχείο)

 

Η ΕΔΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου διαχειρίζεται δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της E.E.

 

ΕΔΑ ΠΒΑ (Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου)  | E-mail: vorioaigaio@mou.gr | Live Streaming | Δημιουργία EUROBIT WEBs.