Αρχική Σελίδα | Site Map | E-mail επικοινωνίας

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή | Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου | Χάρτης Β.Α. | Επικοινωνία

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Θεσμικό Πλαίσιο

- Εθνικά Κείμενα - Πλαίσιο Διαχείρισης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013
Νόμος 3614/2007 - Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 (pdf)
Νόμος 3840/2010 - Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις (pdf
 
- Διαχειριστική επάρκεια δικαιούχων
• Διαχειριστική Επάρκεια Δικαιούχων - Μεταβατική Περίοδος (pdf)
• YA 22867/ΕΥΘΥ 984: «Ρυθμίσεις για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007 – 2013» (zip)
• Τροποποίηση της ΥA 22867/ΕΥΘΥ 984: «Ρυθμίσεις για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007 – 2013» (pdf)
 
- Σύστημα διαχείρισης & ελέγχου
• Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου
(ΥΠΑΣΥΔ- ΥΑ 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08) (pdf)
• Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου
(YA 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.09) (pdf)
• Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου
(ΥΑ 28020/ΕΥΘΥ1212/30.06.2010) (pdf)
• Εγχειρίδιο διαδικασιών (zip)
• Οδηγός Συστήματος Διαχείρισης (zip)
• Περιγραφή Συστήματος Διαχείρισης (pdf)
 
- Κανονισμοί ΕΕ για τα Διαρθρωτικά Ταμεία
• Καν. 1083/2006 περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία (pdf)
• Καν. 1828/2006 για την εφαρμογή του Καν. 1083/2006 (pdf)
• Καν. 846/2009 για την τροποποίηση του καν. 1828/2006 (pdf)
• Καν. 1080/2006 για το Ε.Τ.Π.Α (pdf)
• Καν. 397/2009 για την τροποποίηση του καν. 1080/2006 (pdf)
• Καν. 1081/2006 για το Ε.Κ.Τ (pdf)
• Καν. 396/2009 για την τροποποίηση του καν. 1081/2006 (pdf)
• Καν. 1082/2006 για τον Ευρωπαϊκό Ομιλο Εδαφικής Συνεργασίας (pdf)
• Καν. 1084/2006 για το Ταμείο Συνοχής (pdf)
• Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της Ε.Ε. (2007-2013) (pdf)
• Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013 (pdf)
 
- Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία JESSICA (http://www.jessicafund.gr/ )
• “Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία «Ταμείο Κεφαλαίου JESSICA»” - ΚΥΑ 35996/ΕΥΣ 5362 (pdf)
• Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης για τη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
( http://www.ibg.gr/IBGPublicSite/Forms/Greek/JessicaTAABA.aspx )
 

 

Η ΕΔΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου διαχειρίζεται δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της E.E.

 

ΕΔΑ ΠΒΑ (Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου)  | E-mail: vorioaigaio@mou.gr | Live Streaming | Δημιουργία EUROBIT WEBs.