Αρχική Σελίδα | Site Map | E-mail επικοινωνίας

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή | Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου | Χάρτης Β.Α. | Επικοινωνία

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ

Η ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ενημερώνει τους δικαιούχους των έργων του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, ότι από τις 3 Οκτωβρίου 2011 έχει γίνει υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή όλων των εντύπων που αφορούν στην ένταξη και παρακολούθηση των πράξεων που προβλέπει το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ.
Συγκεκριμένα μέσω της εφαρμογής Hλεκτρονικής Yποβολής, ο Δικαιούχος υποβάλλει τα εξής δελτία:

- Τεχνικό Δελτίο Πράξης
- Αίτημα Προέγκρισης
- Τεχνικό δελτίο Υποέργου
- Δελτίο Δήλωσης Δαπανών
- Δελτίο Παρακολούθησης Φυσικού Αντικειμένου

Αίτηση δημιουργίας Νέου Χρήστη
Για να μπορέσει ο υποψήφιος χρήστης να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής, θα πρέπει να αποκτήσει δικό του λογαριασμό υποβάλλοντας ηλεκτρονικά αίτηση δημιουργίας νέου λογαριασμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.mnec.gr

Είσοδος στην εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής
Προκειμένου ο χρήστης να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής και αφού έχει αποκτήσει δικό του λογαριασμό, (αναγνωριστικό και συνθηματικό) θα πρέπει να μεταφερθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.mnec.gr 
Περισσότερες πληροφορίες, ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και αναλυτικοί οδηγοί για την εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δελτίων στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ, υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ειδικής Υπηρεσίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ): http://www.ops.gr.

Κατά τη διαδικασία υποβολής νέων προτάσεων προς ένταξη από τους υποψήφιους δικαιούχους θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω: 

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή ο δικαιούχος αποστέλλει συνημμένα σε μορφή pdf το υπογεγραμμένο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης καθώς και όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, ενώ η χρηματοοικονομική ανάλυση (εφ΄ όσον απαιτείται) υποβάλλεται σε μορφή Excel. Σε περιπτώσεις που ορισμένα συνοδευτικά έγγραφα όπως μελέτες, τεύχη δημοπράτησης κ.α. λόγω μεγάλου όγκου δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν ηλεκτρονικά ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στη διεύθυνση : 1ο χλμ Μυτιλήνης – Λουτρών, το αργότερο έως την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασής του. Τα πρωτότυπα έγγραφα της πρότασης υποβάλλονται και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία αποστολής την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους.

Το έντυπο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ) που θα υποβληθεί στο φάκελο με τα πρωτότυπα έγγραφα της προτεινόμενης πράξης και θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή από τους αρμόδιους φορείς, θα πρέπει να είναι το παραγόμενο από το σύστημα μετά από τη συμπλήρωση της φόρμας ΤΔΠΠ της ηλεκτρονικής υποβολής ΕΣΠΑ.

 

Η ΕΔΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου διαχειρίζεται δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της E.E.

 

ΕΔΑ ΠΒΑ (Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου)  | E-mail: vorioaigaio@mou.gr | Live Streaming | Δημιουργία EUROBIT WEBs.